Tuomioistuinten eroista – miten eri oikeusasteet toimivat

Suomen kansallinen oikeusjärjestelmä toimii erilaisten tasojen, tai “instanssien”, välillä. Esimerkiksi rikosasiat käsitellään ensin käräjäoikeudessa, näistä tehdyt valitukset hovioikeudessa ja osa asioista etenee aina korkeimpaan oikeuteen asti. Toisen asteen tuomioistuimia usein kutsutaan valitustuomioistuimiksi, sillä niissä käsiteltävät oikeusasiat ovat “alempien” tuomioistuinten päätöksistä tehtyjä valituksia. Toisen asteen tuomioistuimien tarkoitus on vahvistaa oikeusturvaa ja mahdollistaa asian uudelleen tarkastelu – alemman tuomioistuimen päätöksestä valittamalla saatetaan päätyä eri lopputulokseen korkeammassa oikeusasteessa. Monelle maallikolle tuomioistuinten erot tulevat pienenä yllätyksenä. Haettaessa muutosta alemman instanssin tuomioon tai päätökseen asiaa käsitellään yleensä rajatummin ylemmässä oikeusasteessa. Rajatumman käsittelyn tarkoitus on se, että riidan kohdetta ei voida paisuttaa käsittämään uusia vaatimuksia, perusteita tai todisteita, kuin laissa mainituissa poikkeustapauksissa. Seuraavissa kappaleissa esimerkkinä käytetään hallinto-oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta.

Hallinto-oikeus on instanssi, johon ensisijaisesti valitetaan viranomaispäätöksistä, kuten Maahanmuuttoviraston päätöksistä oleskelulupa-asioissa tai Kelan oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksistä – siis päätöksistä, joihin liittyy julkisen vallan käyttöä. Hallinto-oikeuteen valitettaessa ei tarvita erillistä valituslupaa, jolloin kaikilla on lähtökohtaisesti oikeus valittaa heitä koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja näin saada asiansa arvioitavaksi riippumattomassa tuomioistuimessa. Hallinto-oikeus arvioi asiaa oikeustosiseikkojen (kansankielellä = oikean elämän asiat, joilla on juridista merkitystä) ja esitetyn todistelun perusteella, jolloin esimerkiksi viranomaisen mahdollinen lain väärä soveltaminen tai tärkeän asian huomiotta jättäminen voivat muodostaa perusteen valituksen tekemiselle hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus voidaan kuvitella eräänlaisena ulkopuolisena ja objektiivisena tarkastelijana, joka arvioi lain soveltamisen oikeaa toteutumista asiassa. Hallinto-oikeus kuten muutkaan alemmat tuomioistuimet eivät pyri suoraan tuottamaan uutta oikeuskäytäntöä, eli muita tuomioistuimia sitovia laillisia ohjenuoria, vaan vain ratkaisemaan kyseisen oikeudellisen kysymyksen.

Mikäli hallinto-oikeudessa käsitelty valitus päätyy valituksen hylkäämiseen (kuten viranomaisen päätöksen pysyttämiseen) tulee ajankohtaiseksi miettiä hallinto-oikeuden päätöksestä valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaminen ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus, kuten yleisten tuomioistuinten hovioikeus (jatkokäsittelylupa) tai korkein oikeus (valituslupa), vaatii usein erillisen valitusluvan saamista. Valitusluvan saaminen ei ole oletusarvo: korkein hallinto-oikeus antaa valitusluvan asioissa, joissa – hieman yksinkertaistaen – se katsoo olevan tärkeää ja tarpeellista vastata oikeudellisesti epäselvään kysymykseen ennakkotapauksella. Valituslupaan lähtökohtaisesti tarvitaan siis tapaus, joka on oikeudellisesti tarpeeksi merkittävä, tai nykykäytännöllä ratkaisematon, jotta siihen myönnettäisiin valituslupa ja asia ratkaistaan ylemmän oikeusasteen toimesta. Laki mahdollistaa valitusluvan saamisen myös muulla painavalla syyllä. Se, että on vain tyytymätön hallinto-oikeuden päätökseen ei riitä pääsylipuksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaan valitusluvan myöntämiseksi tulee osata perustella syy valitusluvan myöntämiselle käsiteltävässä tapauksessa. Käytännössä ilman asiantuntijan apua maallikon on hyvin vaikea tietää onko valitusluvan saaminen todennäköistä tai edes mahdollista käsiteltävässä tapauksessa.

On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka valituslupa esimerkiksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen myönnettäisiin, se ei silti ole tae toivotulle ratkaisulle. Valitusluvan myöntäminen osoittaa ainoastaan asian olevan sellainen, jonka korkein hallinto-oikeus katsoo olevan asiallinen ratkaistavaksi. Hallinto-oikeuden päätöksestä valittavan onkin hyvä kysyä oikeudellisesta asiantuntijalta neuvoa siihen, onko asialla valitusluvan jälkeen edellytyksiä onnistua. Oikeudellisen avustajan tärkein tehtävä on ottaa huomioon asiakkaansa etu silloinkin, kun asiakkaan etu on jättää valitus tekemättä. Tosin on hyvä muistaa, että jopa sinänsä perusteltu asia voidaan jättää tutkimatta, jos valituslupahakemuksessa ja valituksessa ei ole osattu esittää perusteita valitusluvan myöntämiselle oikeudellisesti ratkaisevalla tavalla.

Kuin rakennettaessa taloa, hyvän perustan päälle on aina helpompi jatkaa rakentamista. Jos jokin oikeustosiseikka tai tärkeä todiste on jätetty huomioon ottamatta valittajan toimesta ensimmäisessä valituksessa tuomioistuimelle, on sitä vaikea enää jälkeenpäin haastaa tai osoittaa toisin uskottavasti. Pohdittaessa tuomioistuinten tai viranomaisten päätöksistä valittamista on hyvä kääntyä oikedellisen asiantuntijan puoleen, esimerkiksi Autio Associatesin puoleen.

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Jukalla on vuosikymmenten vankka kokemus liiketoiminnan juridiikasta, aina yhtiöiden perustamisesta yhtiöjärjestelyihin asti.

Jukka on hoitanut menestyksellisesti myös yksityishenkilöiden toimeksiantoja, koskivat ne sitten perheoikeudellisia haasteita tai vaativia rikosoikeudellisia tapauksia.

Jukka on tullut tunnetuksi haastavien toimeksiantojen ratkaisijana, jonka lisäksi hän toimii myös hallitusammattilaisena.

Yhteystiedot

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Jouni on ollut yrityksemme palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ensin harjoittelijana ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä. Jouni työskentelee pääosin tuomioistuinasioiden parissa hoitaen sekä riita- että rikosasioita, jonka lisäksi häneltä löytyy kokemusta myös viranomaispäätöksien valituksista hallintotuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntien ulkopuolella Jouni on hoitanut erilaisia sopimusoikeudellisia toimeksiantoja kuten urheilija- ja sponsorointisopimuksia sekä erilaisiin kaupallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuskokonaisuuksia. Jounilla on kokemusta myös edustajana toimimisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa.

Jouni on suorittanut asianajajatutkinnon.  

Yhteystiedot

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Elias on työskennellyt yrityksessämme vuodesta 2017 lukien. Ennen nykyistä toimenkuvaansa Elias on työskennellyt muun muassa tuomioistuinlaitoksen ja yliopiston palveluksessa sekä kaupunginlakimiehen avustajana. 

Eliaksen työ toimistollamme painottuu pitkälti oikeudenkäynteihin, niin riita- kuin rikosasioissa. Elias on menestyksellisesti hoitanut muun muassa konkurssioikeuteen kuuluvia takaisinsaantiasioita, talousrikosasioita, työriitoja, urakkariitoja, lapsiasioita ja sopimusriitoja.

Vaikka Eliaksen työ painottuu perinteisiin oikeudenkäynteihin, on Elias hoitanut myös hallintoprosessuaalisia toimeksiantoja, kuten suullisia käsittelyjä hallinto-oikeuksissa. Lisäksi Elias on toiminut yhtiökokouksissa niin puheenjohtajan kuin avustajan rooleissa.

Elias on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM, Valtiotiet. yo.

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, rikosoikeus, lapsioikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Ville on valmistunut oikeustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta alkuvuonna 2019, jonka lisäksi hän on myös suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon.

Ville on työskennellyt aikaisemmin tarkastajana Helsingin kaupungilla sekä maanrakennusalalla. Yrityksemme palvelukseen Ville siirtyi vuonna 2015.

Villellä on kokemusta esimerkiksi asuntokaupan virheitä koskevien toimeksiantojen hoitamisesta, perhe- ja jäämistöoikeudellisista toimeksiannoista sekä työsuhderiitojen ja velkomusasioiden hoitamisesta.

Yhteystiedot

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Nico on suorittanut Bachelor of Laws with Honours -tutkinnon Iso-Britanniassa sijaitsevassa Kentin yliopistossa vuonna 2015. Tällä hetkellä Nico viimeistelee oikeustieteen maisterin opintojaan Helsingin yliopistossa, jonka lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon. 

Nico on työskennellyt aikaisemmin muun muuassa oikeusaputoimistossa, yhdessä Suomen johtavista asianajotoimistoista ja EU:lla. Yrityksemme palvelukseen Nico siirtyi vuonna 2016. 

Nicolla on kokemusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä toimeksiannoista, kuten yritysten transaktioista, sopimusten laatimisesta, due diligence -projekteista ja erilaisista juridisista käännöstöistä. Nicon työtehtävät painottuvat yhtiöoikeuteen ja riita-asioihin, joiden lisäksi hän hoitaa aktiivisesti esimerkiksi kiinteistöoikeudellisia toimeksiantoja.

Yhteystiedot

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Julius on maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jonka lisäksi hän suorittaa tutkintoa Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Kaupallisista opinnoista on ollut merkittävää hyötyä erilaisten juridisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Juliuksella on kokemusta toimeksiannoista juridiikan eri aloita, kuten riidanratkaisusta ja perintö-oikeudesta. Hallintoprosessin puolelta Juliuksella on kokemusta etenkin verovalituksista.

Yhteystiedot

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Lauri on erikoistunut riidanratkaisuun, yhtiöoikeuteen sekä tietosuoja-asioihin. Yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvien toimeksiantojen lisäksi Laurilla on vankka kokemus myös hallinto-oikeudellisista valitusasioista.

Yrityksemme palvelukseen Lauri siirtyi vuonna 2016. Aikaisemmin Lauri on työskennellyt muun muassa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä luokanopettajana. Lauri on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä.

Yhteystiedot

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.