Maksukyvyttömyyden määrittely ja näyttö konkurssissa osa 2: Maksukyvyttömyyden oletussäännöt konkurssilaissa

Maksukyvyttömyyden oletussääntöjen tarkoitus on keventää konkurssia hakevan näyttötaakkaa ja suunnata näyttö helposti havaittaviin seikkoihin. Oletussäännöt on lueteltu konkurssilain (KonkL) 2:3:ssa. Oletussääntöjä on neljä; velallisen ilmoitus maksukyvyttömyydestä, maksujen lakkauttaminen, tulokseton ulosotto ja konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen.  Luettelo maksukyvyttömyyden olettamista on tyhjentävä, eikä sitä saa tulkinnalla laajentaa.

On huomioitava, että velkojan vedotessa maksujen lakkauttamiseen tai tuloksettomaan ulosottoon velkojan oman saatavan ei tarvitse olla maksun lakkautuksen tai ulosoton kohteena ja velkojan saatava voi olla erääntymätönkin. Sen sijaan velkojan vedotessa 3 kohdassa tarkoitettuun maksukehotukseen, tämän tulee koskea juuri velkojan omaa saatavaa, mikä taas edellyttää erääntyneisyyttä.

Oletussäännöt ovat usein riittävä indiisio velallisen maksukyvyttömyydestä. Velkoja vetoaa tällöin yleisen maksukyvyttömyyden sijasta indisioivaan tosiseikkaan. Tällöin myös näyttötaakka kääntyy. Tässäkin tapauksessa velallisella on kuitenkin vastanäyttömahdollisuus. Velallisen tulee tällöin osoittaa olevansa maksukykyinen tai maksukyvyttömyyden olevana vain tilapäistä. Seuraavaksi tarkastelen neljää maksukyvyttömyyden oletus- eli presumtiosääntöä tarkemmin.

1) Velallisen ilmoitus maksukyvyttömyydestä

KonkL 2:3.1:n mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. Tämä tarkoittaa, että velallisen omaa ilmoitusta on pidettävä riittävänä indiisiona maksukyvyttömyydestä, eikä tuomioistuin lähtökohtaisesti tutki asiaa. On katsottu, että velallinen on parhaiten perillä omasta taloudellisesta tilanteestaan. Tuomioistuin lähtee vain poikkeustapauksissa tutkimaan velallisen maksukyvyttömyysilmoituksen paikkansapitävyyttä.

Kun hakijana on velkoja ja velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön konkurssihakemuksen yhteydessä, toimitaan samoin, eli tuomioistuin ei lähtökohtaisesti lähde tutkimaan maksukyvyttömyyden paikkansapitävyyttä. Jotta vältytään riitaisuuksilta tulevaisuudessa, on velallisen ilmoitettava joko maksukyvyttömyytensä kirjallisessa lausumassa tai suullisesti istunnossa.

Henkilöyhtiöiden suhteen yleinen käytäntö on se, että tuomioistuin tarkastaa yhtiömiesten olleen yksimielisiä konkurssiin hakemisesta. Henkilöyhtiöissä konkurssinhakemispäätös on tehtävä yksimielisesti, mutta sama vaatimus ei koske muita oikeushenkilöitä. Esimerkiksi osakeyhtiössä konkurssinhakemispäätökseen riittää yksinkertainen enemmistö. Käytännössä kuitenkin on vaadittu, että kaikki hallituksen jäsenet ovat vähintään tietoisia asiasta. Tuomioistuimen on kuitenkin hyvä tarvittaessa kuulla vähemmistöön jääneitä hallituksen jäseniä tai osakkeenomistajia. Voi olla, että konkurssinhakemispäätöksen taustalla on vero-, kilpailu- tai kiusantekoyritys, yrityksen todellisuudessa ollessa täysin maksukykyinen.

2) Maksujen lakkauttaminen

KonkL 2:3.2:n 1 kohdan mukaan jollei toisin osoiteta, velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos velallinen on lakkauttanut maksunsa. Maksujen lakkauttamisella tarkoitetaan sitä, että velallinen jättää yleisesti (yksi lasku ei riitä) ja laajamittaisesti (kohdistuu useihin velkojiin) maksunsa maksamatta. Yhden laskun maksamatta jättämistä ei tulkita vielä yleiseksi maksujen lakkauttamiseksi. Maksujen lakkauttaminen tulee liittyä maksuongelmiin, eikä velallisen ja velkojan saatavien riitaisuuksiin.

Maksujen lakkauttaminen saatetaan todistaa esimerkiksi notoorisella seikalla, kuten sillä, että se on tullut esille joukkotiedotusvälineissä. Toinen esimerkki on yleisestä elämänkokemuksesta johdetulla säännöllä, jonka mukaan liiketoiminnan lopettaminen vahvistaa laiminlyöntien vaikutusta. Vaikka muutaman maksun maksamatta jättäminen ei täytä kriteeriä laajamittaisesta maksujen lakkauttamisesta, voi se yhdistettynä liiketoiminnan lopettamiseen olla vahva indiisio maksukyvyttömyydestä.

3) Tulokseton ulosotto

KonkL 2:3.2:n 3 kohdan mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos ulosotossa on konkurssihakemuksen tekemistä edeltävän kuuden kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi. Indiisio perustuu olettamalle, jonka mukaan tulokseton ulosotto osoittaa sen, että velallisen talouden kohentuminen seuraavan muutaman kuukauden aikana tuskin on todennäköistä. Velkojalla on oikeus saada ulosoton tuloksettomuudesta todistus ilman ulosottohakemusta. Velkojan on kuitenkin osoitettava todennäköiseksi, että hänellä on saatava velalliselta.

Ulosoton tuloksettomuus osoitetaan käytännössä ulosottomiehen ulosoton hakijalle antamalla estetodistuksella (UK 3:95). Estetodistus annetaan tosin vasta sen jälkeen, kun ulosottoasian vireilläoloaika on päättynyt. Mikäli velallisen olinpaikkaa ei tiedetä tai häntä ei ole tavattu, annetaan hakijalle varattomuus- ja tuntemattomuusestetodistus.

Ulosoton ei tarvitse olla päättynyt, vaan jo yhden päivän tulokseton ulosotto voi olla riittävä indiisio velallisen maksukyvyttömyydestä. Ulosoton jatkuessa vaaditaan muunlainen selvitys ulosoton tuloksettomuudesta, esimerkiksi ulosottomiehen kirjallinen ilmoitus.  Yhden päivän tulokseton ulosotto voi kuitenkin olla todistusvoimaltaan hieman heikonlaatuinen. 

4) Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen

KonkL 2:3.2:n 4 kohdan mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos velallinen, joka on tai on ollut viimeisenä vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä ollut kirjanpitolain (1336/1997) mukaan liiketoiminnastaan kirjanpitovelvollinen, ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Oletussääntö ei kuitenkaan koske velallista, joka on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan ammattitoiminnasta.

Konkurssihakemus, joka perustuu maksukehotukseen, on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa viikon määräajan päättymisestä. Maksukehotus on velkojakohtainen eli vain velkoja, joka on antanut kehotuksen, voi käyttää sitä. Velkojan saatava on oltava edelleen maksamatta, kun velallinen asetetaan konkurssiin. Jos määräaika umpeutuu, velkoja voi tehdä samasta velasta uuden maksukehotuksen.

Vaatimuksena on, että maksukehotus annetaan velalliselle tiedoksi todisteellisesti. HE 26/2003 mukaan maksukehotus tulisi antaa todisteellisesti tiedoksi velalliselle taikka noudattaen oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 11:7:n tarkoittamaa sijaistiedoksiantomenettelyä, jos siihen on sanotun lainkohdan edellytykset. Haastehakemus tai muu henkilökohtainen tiedoksianto on todisteellinen tiedoksiantotapa. Postitse tai sähköisesti lähetetty viesti ei täytä kriteerejä todisteellisesta tiedoksiannosta. Sijaistiedoksiantomenettely tulee oikeudenkäymiskaaren mukaan kyseeseen silloin, kun on etsinnästä huolimatta velallista tai henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan tieto hänen puolestaan, ei ole tavoitettu.

Lähteet:
Koulu, Risto: Uusi Konkurssilaki: Talentum. Helsinki 2004.
Könkkölä, Linna: Konkurssioikeus. Talentum. Helsinki 2013.
Linna, Tuula: Ulosotto-oikeus. I, Ulosottomenettely. Talentum Media. Helsinki 2014.
Hallituksen esitys eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi 26/2003 vp.
Konkurssiasiain neuvottelukunta tarkennusehdotus (277/51/14).

Elias Rauhala
Associate

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Yhteys

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Yhteys

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.

Lawyer Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Studies

Law Student

Expertise

European Union Law

Language skills

Finnish, English, Swedish

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Yhteys

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Opinnot

Oikeustieteen ylioppilas

Erityisosaamisalueet

Eurooppaoikeus

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi