Maksukyvyttömyyden määrittely ja näyttö konkurssissa osa 1: Maksukyvyttömyyden käsite

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien haltuun ja se käytetään kokonaisuudessaan velallisen velkojen maksuun. Konkurssilain (120/2004, KonkL) 1:3:n mukaan konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö sekä yhteisö, säätiö, julkisoikeudellinen yliopisto ja muu oikeushenkilö. Konkurssi voi alkaa joko velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssihakemus tehdään tuomioistuimelle, joka tutkii viran puolesta konkurssin edellytykset ja asettaa velallisen konkurssiin. 

Konkurssilain mukaan konkurssiin asettamisen yksi ehdoton edellytys on velallisen maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyyden yhtenä ”sisäisenä” kriteerinä on puolestaan se, että maksukyvyttömyys ei ole tilapäistä: KonkL 2:1.1:n mukaan konkurssiin voidaan asettaa velallinen, joka on maksukyvytön, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä. KonkL 2:1.2:n mukaan maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Tuomioistuimen tehtävä on dispositiivisessa eli tahdonvaltaisessa riita-asiassa johtaa aktiivisella materiaalisella prosessinjohdolla väitteet kontradiktoriseen keskusteluun. Velallisen talouteen vaikuttavalle seikalle on määrättävä todistustaakka, ja asia on ratkaistava tämän nojalla. Tuomioistuimen yksi olennainen tehtävä konkurssihakemusta tutkittaessa on siis ratkaista kysymys siitä, onko velallinen katsottava maksukyvyttömäksi. Tätä ennen tuomioistuimen on ennakkokysymyksenä ratkaistava, mitä luetaan velallisen veloiksi ja varoiksi.

Maksukyvyttömyyden käsitteen väljyys ja ratkaisuaineiston heikkous voivat muodostua haasteeksi tuomioistuimen ratkaistessa sitä, onko velallinen katsottava maksukyvyttömäksi objektiivisten perusteiden valossa. Koulu on todennut, että tosiseikaston tulkinta ja siitä esitetyn näytön arviointi usein sekoittuvat.  Painoarvoa saatetaan antaa esimerkiksi arviointiperusteisiin kuulumattomalle seikalle, kuten velallisen antamalle optimistiselle lausumalle markkinoiden kehityksestä. Hakamiehen mukaan tuomioistuinten ratkaisuissa pyritään harvoin muodostamaan laajempaa systematiikkaa kuin mitä se yksittäisen jutun ratkaisemiseksi on tarpeen. 

Laissa ei ole tyhjentäviä ohjeita maksukyvyttömyyden arviointiin. Käsitteen sisällöllinen jäsentäminen onkin jäänyt pitkälti oikeustieteen varaan. Muun muassa Hakamies on todennut, että: ”Maksukyvyttömyyden ja sitä koskevien normien monitahoisuuden vuoksi maksukyvyttömyyden määrittely ja sitä koskevan systeemin muodostaminen onkin nähdäkseni tosiasiallisesti mahdollista vain tieteellisessä keskustelussa”.  Vaikka maksukyvyttömyyden arviointi tehdään tapauskohtaisesti, on yhdenvertaisuuden ja ennustettavuuden varmistamiseksi kyettävä loogisesti jäsentelemään maksukyvyttömyyteen vaikuttava tosiseikasto, jotta vältytään intuitiivisilta tai jopa mielivaltaisilta ratkaisuilta. 

Ennen nykyisen konkurssilain voimaantuloa oli voimassa vanha konkurssisääntö (31/1868, KS). Konkurssisääntö perustui kasuistisiin sääntöihin, joiden nojalla velallinen voitiin asettaa konkurssiin. Velkoja-aloitteiselle konkurssille oli tiukat edellytykset, jotta velallinen saisi riittävän oikeussuojan. Toisaalta velallinen pystyi hakeutumaan konkurssiin vapaasti ilman muodollisia perusteluja. Konkurssisääntöön lisättiin vuonna 1992 maksukyvyttömyys yhdeksi konkurssiin asettamisen perusteista. Sen käyttö oli kuitenkin vähäistä, sillä velallinen oli yleensä helpommin asetettavissa konkurssin muilla perusteilla. 

Vuonna 2004 voimaantulleessa konkurssilaissa asetettiin maksukyvyttömyys pääasialliseksi konkurssiperusteeksi ja sitä täydentävät KonkL 2:3:ssä säädetyt maksukyvyttömyyden oletussäännöt.  Maksukyvyttömyyden oletussääntöjen tarkoitus on keventää konkurssia hakevan näyttötaakkaa ja suunnata näyttö helposti havaittaviin seikkoihin. Tämä on madaltanut velkojan kynnystä hakea velallinen konkurssiin. Ajatuksena on ollut, että aikaisemmin aloitettu konkurssi mahdollistaa velallisen rehabilitaation paremmin.  Toisaalta taas velalliselle on asetettu esteitä, jotta spekulatiivinen tai turha konkurssiin hakeutuminen estetään.

Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön kokonaisuudistamiseksi määritti yhdeksi tavoitteeksi ”selkeän ja ennakoitavan” konkurssilain säätämisen.  Ennustettavuus on asetettu tavoitteeksi myös Euroopan unionin insolvenssisäädöksissä. Ennustettavuus on markkinataloudessa rakenteellinen välttämättömyys, koska talousyksiköiden on kyettävä arvioimaan toisten talousyksiköiden maksukyvyttömyydestä aiheutuva riski.  Tästä voidaan johtaa, että myös maksukyvyttömyyden arvioinnin tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa.

Rehabilitaatioon liiketoiminnan säilyttämisen merkityksessä ei oteta vuoden 2004 konkurssilaissa selkeää kantaa. Lain kielteinen asenne joudutaan lukemaan sen rakenteesta. Rehabilitaatio onkin nähty kotimaisessa konkurssioikeudessa heikkona tavoiteperiaatteena, joka usein syrjäytyy kustannustehokkuuden periaatteen tieltä. On vaikea sanoa, missä määrin rehabilitaatioperiaate tulisi ottaa huomioon maksukyvyttömyyden arvioinnissa velallisen lähitulevaisuuden osalta. Rehabilitaatioperiaatteen pohtiminen maksukyvyttömyyden yhteydessä voi johtaa siihen, että ratkaisujen johdonmukaisuus ja asioiden loogiset suhteet hämärtyvät.

Maksukyvyttömyyden arviointi on dynaamista oikeudellista harkintaa nykyhetken ja lähitulevaisuuden sekä varojen ja velkojen välillä. Maksukyvyn koherentilla määrittelyllä sekä huomion kiinnittämisellä maksukyvyttömyyden ohella myös muihin, kuhunkin yksittäiseen normiin liittyviin elementteihin, voidaan kullekin normille antaa tarkoituksenmukainen merkityssisältö ja soveltamisala siten, että erilaiset suojeltavat oikeushyvät tulevat riittävällä tavalla turvatuksi. 

Lähteet:
Hakamies, Kaarlo: Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana. Oikeustiede-Jurisprudentia 2011: XLIV, s. 223.
Koulu, Risto: Uusi Konkurssilaki: Talentum. Helsinki 2004, s. 76.
Best Project on Restructuring, Bankruptcy and a Fresh Start 2003. European Commission. Final Report of the Expert Group. September 2003.
Hallituksen esitys eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi 26/2003 vp.

Elias Rauhala
Associate

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Yhteys

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Yhteys

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.

Lawyer Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Studies

Law Student

Expertise

European Union Law

Language skills

Finnish, English, Swedish

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Yhteys

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Opinnot

Oikeustieteen ylioppilas

Erityisosaamisalueet

Eurooppaoikeus

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi