Lakimiehen ja avustajan rooli rikosprosessin esitutkinnassa

Euroopan tuomioistuin (myöhemmin ”EIT”) on todennut ratkaisussaan ECHR 260 Mazepa ja muut v. Venäjän federaatio, että journalisti Anna Politskovajan murhan esitutkinta oli toteutettu puutteellisesti. EIT totesi lisäksi, että rikosprosessin kesto oli ollut liian pitkä. EIT totesi ratkaisussaan, että vuonna 2006 tehdyssä esitutkinnassa oli selvitetty vain yhtä teoreettista tapahtumainkulkua liittyen rikokseen eikä yhden tapahtumainkulun selvittämisen valintaa oltu perusteltu esitutkinnassa millään tavalla. EIT totesi myös, että vaihtoehtoisia tapahtumainkulkuja rikokselle olisi tullut selvittää varsinkin, kun Politskovajan perhe oli esittänyt pyyntöjä vaihtoehtoisten tapahtumainkulkujen selvittämisestä.

Suomessa esitutkinnan suorittaa pääsääntöisesti poliisi. Esitutkinnassa oikeutesi turvaa parhaiten lainoppinut avustaja tai lakimies. Esitutkinta voidaan määritellä selvityksen hankkimiseksi rikokseksi epäillystä teosta mahdollisen syyteharkinnan suorittamista ja rikosoikeudenkäynnin valmistelua varten. 1 Esitutkinnan aloituskynnys on suhteellisen matala ja lain mukaan esitutkinta on aloitettava, mikäli ”on syytä epäillä” rikoksen tapahtuneen. Esitutkinnan jälkeen asia siirtyy viralliselle syyttäjälle, joka päättää esitutkinnan valmistuttua nostetaanko asiassa syyte.

Epäillyllä ja asianomistajalla on oikeus käyttää avustajaa esitutkinnan aikana. Avustajan rooli korostuu erityisesti esitutkinnan aikana suoritettavissa kuulusteluissa ja loppulausunnon antamisessa. Kuulusteluissa tärkeintä on se, minkälaisen pöytäkirjan kuulustelun lopuksi asianosainen allekirjoittaa. Pöytäkirjassa esitettyjä kertomuksia voidaan käyttää ja yleensä käytetäänkin näyttönä syytteen tueksi, joten mahdolliset virheet tulee oikaista välittömästi. Mikäli korjauspyyntöjä esitetään pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen, ei esitettyjä korjauksia enää välttämättä pidetä uskottavina. Esitutkintakuulustelujen päätyttyä asiassa kerääntynyt aineisto annetaan asianosaisille kommentoitavaksi. Tässä vaiheessa esitutkintaa asianosaisilta yleensä pyydetään loppulausunnot. Loppulausunnolla - erityisesti juridisesti laadukkaalla - voi olla suuri merkitys sen osalta, päättääkö syyttäjä nostaa asiassa syytteen vai päätetäänkö esitutkinta esimerkiksi näytön puutteen perusteella.

OTT Markku Fredmanin mukaan: ”…puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi. Enää vastausta ei löydy vain lakia ja kommentaarikirjaa lukemalla. Asianajajan on tunnettava erilaisten oikeuslähteiden laaja verkosto ja osattava poimia osin jopa ristiriitaisesta aineistosta päämiehen etua ja oikeutta tukevat perusteet. Asianajajan on ymmärrettävä, miten tuomarit tekevät työnsä ja millaisilla perusteilla he ratkaisevat käsittelemänsä jutut. Asianajajan tulee vedota sellaisiin oikeuslähteisiin, jotka tuomarit kokevat itseään ohjaaviksi. Aina kyse ei ole enää laista tai lain esitöistä, vaan kyse voi olla myös perustuslain tai direktiivin tulkinnasta taikka ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta…"2

Avustajaan on hyvä ottaa yhteyttä jo ennen kutsua esitutkintakuulusteluun. Avustaja ehtii ennen esitutkintakuulusteluja kartoittaa asiaa asiakkaan kanssa ja valmistautua kuulusteluihin. Avustajan hankkiminen on myös mahdollista kesken kuulustelujen, mikäli kuulustelut muodostuvat haastaviksi. Luonnollisesti avustajan hankkiminen on mahdollista myös vielä tämän jälkeen, ennen loppulausunnon antamista ja loppulausunnon antamisen jälkeen. Avustajaan on kuitenkin hyvä ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asianosaisen oikeusturvaa saadaan tehokkaasti suojeltua prosessin alusta alkaen.

Oikeudenkäynti luonnollisesti maksaa, mutta rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle (eli epäillylle) tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Mikäli olet epäiltynä tai uhrina lievässä rikosasiassa, voit saada oikeusapua joko kokonaan tai osittain tuloistasi riippuen. Voit tehdä oikeusapulaskurin avulla koelaskelman ja siten arvioida, oletko oikeutettu oikeusapuun joko kokonaan tai osittain valtion varoin: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma. Toimistollamme pystymme antamaan tarkemman arvion siitä, saatko asiassasi oikeusapua ja toimintatapaamme kuuluu oikeusapuhakemuksen tekeminen puolestasi.

Toimistollamme on useiden vuosien kokemus sekä yksinkertaisten että laajojen rikosprosessien menestyksellisestä hoitamisesta. Pidämme alusta alkaen huolen siitä, että oikeusturvasi toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeää meille on se, että pidämme asiakkaaseemme tiiviisti yhteyttä koko prosessin ajan asiakkaan tavoitteet kirkkaana mielessämme pitäen. Pidämme myös huolen siitä, että prosessin kesto pidetään mahdollisimman lyhyenä ja tarjoamme asiakkaillemme asiakkaan tavoitteet huomioon ottaen mahdollisimman kustannustehokkaan ja vähiten aikaa vievän vaihtoehdon.

Liittyipä asiasi yksinkertaiseen tai vaativaan ja laajaan rikosasiaan, olemme valmiita ajamaan asiaasi ja pitämään huolen oikeusturvasi mahdollisimman tehokkaasta toteutumisesta. Ole rohkeasti yhteydessä toimistomme lakimiehiin ja varaamme sinulle ajan maksuttomaan alkuneuvotteluun.

Elias Rauhala
Associate

1)Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen: Esitutkinta ja pakkokeinot 2014, s. 18.
2)Puolustusasianajajan tehtävät ovat lisääntyneet rikosoikeudenkäynneissä merkittävästi (Väitös: OTL Markku Fredman, 19.5.2018, oikeustiede), Turun yliopiston tiedote 17.5.2018

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Yhteys

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Yhteys

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Yhteys

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Yhteys

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate 

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.

Lawyer Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Studies

Law Student

Expertise

European Union Law

Language skills

Finnish, English, Swedish

Lakimies Jalmari Männistö

Jalmari Männistö


Associate Trainee

 

Yhteys

+358 10 583 5580, info@autioassociates.com

Opinnot

Oikeustieteen ylioppilas

Erityisosaamisalueet

Eurooppaoikeus

Kielet

Suomi, englanti, ruotsi