GDPR – Mörkö yrittäjän sängyn alla?

Viime vuoden toukokuussa GDPR, eli yleinen tietosuoja-asetus, astui voimaan. Tietosuoja-asetus on EU:n laatima asetus, jolla säädetään siitä, miten yksityishenkilön dataa saa ja voi käsitellä. Asetuksen säätämistarkoitus on johdettavissa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan mukaisesta jokaisen yksilön oikeudesta henkilötietojen suojaan. Suomessa voimassa oleva tietosuojalaki täydentää yleistä tietosuoja-asetusta. Kenellä tahansa yksityishenkilöllä on oikeus mm. saada tietoa hänestä kerättävästä tai kerätystä tiedosta ja sen käsittelystä. Tiukasti yksilön näkökulmasta GDPR vaikuttaa siis oikein hyvältä, mutta koska yhden oikeus on toisen vastuu, GDPR luo etenkin yrittäjille uusia ja useita velvollisuuksia.

GDPR perustuu ajatukselle, että jonkun kerätessä yksityishenkilöstä tietoa hänelle syntyy erityinen vastuu tietojen säilyttämisestä oikealla tavalla. Mitä siis tarkoitetaan tiedon keräämisellä ja mitä on sen säilyttäminen? Ensinnäkin, tietojen keräämiseen on oltava peruste. Tämä tarkoittaa käytännössä luvan pyytämistä ellei tietojen kerääminen perustu automaattisesti nimenomaisesti lakiin. Toiseksi, kun kerätty tieto antaa mahdollisuuden siihen, että joku voi tunnistaa tietyn ihmisen kerätyn tiedon perusteella, muodostaa tämä tietosuoja-asetuksen tarkoittaman rekisterin. Tällainen rekisteri synnyttää rekisterinpitäjälle vastuu tietojen säilyttämisestä oikealla tavalla. Asetus ei tee eroa sen suhteen, säilytetäänkö tietoa ruutupaperilla vai tietokoneella. EU-tuomioistuin on muun muassa todennut, että Jehovan todistajien keräämä ja pitämä luettelo kierretyistä taloista oli vastoin lakia, sillä listaan merkityiltä henkilöiltä ei oltu pyydetty suostumusta listalle merkitsemiseen.

Edellä kuvattua vastuuta ei synny yksityishenkilölle jos hänen tiedonkeruunsa koskee vain hänen henkilökohtaisia toimia. Yrittäjä tai yritys ei voi käyttää kyseistä poikkeusta. Mikäli yritykselläsi on esimerkiksi sovellus, jota yritys hallinnoi, kaikki tämän sovelluksen keräämä ja teille lähettämä data muodostaa yrityksellesi vastuun tietojen oikeasta käsittelystä ja säilyttämisestä. Näin on myös tilanteessa, jossa kaupallasi on luettelo hyvistä kanta-asiakkaista, tai asiakkaista ylipäänsä. Tai esimerkiksi silloin, mikäli yritykselläsi on nettisivusto, joka kerää listaa vierailijoistaan (mikä on hyvin tavanomaista nettisivustoille). Nykypäivän yrittäjän on vaikea paeta uuden tietosuoja-asetuksen asettamaa vastuuta.

Yritykselläsi on siis henkilökohtaista dataa luonnollisista henkilöistä, mitä tämä tarkoittaa? Kaiken perustana on edellä todetun mukaisesti kysymys siitä, onko tiedon keräämiseen olemassa perustetta. Tiedon keräämiselle on erilaisia laissa todettuja perusteita, joista selkein on suostumus. Usein riittää siis, että kysyt saako tietoa kerätä. Tämä on kuitenkin raaka yksinkertaistus, jonka soveltaminen riippuu tilanteesta. Jo ennen tiedon keräämistä on henkilölle kerrottava, miten ja mihin tarkoituksiin tietoa kerätään. Lisäksi on henkilölle on kerrottava miten ja kuinka kauan tietoa säilytetään sekä kenellä on pääsy tietoon. Nämä vastuut yritys voi täyttää laatimalla tietosuojaselosteen, jonka myös tulee olla vapaasti ja helposti saatavilla. Tietosuojaseloste on hyvä laatia huolella, sillä sen vajavaisuus tai siitä poikkeaminen on lain vastaista. Koska laki säätelee dataa koskevia sen koko ”elinkaarella”, myös sen säilyttäminen on säänneltyä. Dataa ei kannata esimerkiksi säilyttää tai siirtää Euroopan ulkopuolelle, sillä sen turvallisuus on silloin hyvin hataralla pohjalla. Datan turvallisuus on myös sen säilyttäjän vastuulla. Jos datalle tapahtuu jotain yllättävää tai väärä henkilö pääsee siihen käsiksi, on säilyttäjä lähtökohtaisesti vastuussa ongelmatilanteesta. Suuri osa rekisterinpitäjän vastuusta liittyy henkilön (jolta tietoja on kerätty) omiin oikeuksiin vaatia tietojensa käsittelijää muuttamaan, poistamaan, siirtämään, korjaamaan tai estämään käsittelyä, johon lähtökohtaisesti rekisterinpitäjän on reagoitava. Kaikesta edellä mainitusta täytyy myös henkilöä (jolta tietoja on kerätty) aktiivisesti tiedottaa ja ylläpitää.

Lainsäädännön muodostama vastuu voi siis muodostua ajoittain hyvinkin suureksi. On luonnollista kysyä, että kuka näitä asioita hoitaa ja pitääkö näihin tehtäviin erikseen joku palkata? Yleinen tietosuoja-asetus vaatii yritystä nimeämään itselleen tietosuojavastaavan hoitamaan kyseisiä tehtäviä. Tietosuojavastaavan ei täydy välttämättä olla kukaan erikseen tehtävään palkattu, vaan hänet voidaan nimetä myös yrityksen sisältä. Kuitenkin tehtävän vaatima asiantuntijuus ajaa useat yritykset esimerkiksi hankkimaan ulkoistetun tietosuojavastaavan asiantuntijapalveluita. Tämä on erityisesti hyvä ratkaisu pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden tarpeet ja budjetti eivät välttämättä riitä oman tietosuojavastavan palkkaukseen. 

Kaiken edellä mainitun vastuun jälkeen on järkevää ajatella mahdollisia rikkomuksia. Suomessa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamista valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto, jota johtaa kansallinen tietosuojavaltuutettu. Toimisto ohjeistaa, tarpeen tullessa jakaa huomautuksia mahdollisista tai pienistä rikkeistä ja viime kädessä määrää hallinnollisia seuraamuksia eli kansankielellä sakkoja. Koska kyseessä on Euroopan unionin perusoikeuksien turvaamisesta, tietosuojavaltuutetun määräämät sakot voivat olla hyvinkin suuret. Tietosuoja-asetuksen mukaan yläraja seuraamuksille / sakoille on joko kaksikymmentä miljoonaa euroa (20 000 000) tai neljä prosenttia edeltävän tilikauden liikevaihdosta riippuen kumpi on suurempi. Tietosuojavaltuutetun toimisto ei ole vielä langettanut Suomessa sakkoja, vain muistutuksia erityisesti siitä syystä, että laki on vielä uudenkarhea ja sen soveltaminen on vaikeaselkoista.

Tietosuoja-asiat ovat osa yrityksen riskienhallintaa. Paikoittain hyvin pienellä panostuksella ulkopuolisen asiantuntijan apuun voidaan välttää riskien ja seuraamusten realisoituminen. Tietosuoja vaatii yrityksiltä jatkuvaa huolenpitoa ja ajantasaisuutta, jolloin aiheelliseksi voi tulla tietosuojavastaavan palkkaaminen. Erikoistuneena yritysten riskienhallintaan, kuten Autio Associates:in puoleen, kannattaa kääntyä oli kyseessä sitten tietosuojaselosteen laatiminen tai sakosta valittaminen.

Jalmari Männistö
Associate Trainee

Top

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Verotus

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Perhe- ja perintöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Lakimies Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Asianajaja

 

Jukalla on vuosikymmenten vankka kokemus liiketoiminnan juridiikasta, aina yhtiöiden perustamisesta yhtiöjärjestelyihin asti.

Jukka on hoitanut menestyksellisesti myös yksityishenkilöiden toimeksiantoja, koskivat ne sitten perheoikeudellisia haasteita tai vaativia rikosoikeudellisia tapauksia.

Jukka on tullut tunnetuksi haastavien toimeksiantojen ratkaisijana, jonka lisäksi hän toimii hallitusammattilaisena ja on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

010 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Opinnot

OTM, KTM, HHJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Jouni on ollut yrityksemme palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ensin harjoittelijana ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä. Jouni työskentelee pääosin tuomioistuinasioiden parissa hoitaen sekä riita- että rikosasioita, jonka lisäksi häneltä löytyy kokemusta myös viranomaispäätöksien valituksista hallintotuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntien ulkopuolella Jouni on hoitanut erilaisia sopimusoikeudellisia toimeksiantoja kuten urheilija- ja sponsorointisopimuksia sekä erilaisiin kaupallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuskokonaisuuksia. Jounilla on kokemusta myös edustajana toimimisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa.

Jouni on suorittanut asianajajatutkinnon.  

Yhteystiedot

010 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, yhtiöoikeus, riidanratkaisu, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Lakimies Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Elias on työskennellyt yrityksessämme vuodesta 2017 lukien. Ennen nykyistä toimenkuvaansa Elias on työskennellyt muun muassa tuomioistuinlaitoksen ja yliopiston palveluksessa sekä kaupunginlakimiehen avustajana. 

Eliaksen työ toimistollamme painottuu pitkälti oikeudenkäynteihin, niin riita- kuin rikosasioissa. Elias on menestyksellisesti hoitanut muun muassa konkurssioikeuteen kuuluvia takaisinsaantiasioita, talousrikosasioita, työriitoja, urakkariitoja, lapsiasioita ja sopimusriitoja.

Vaikka Eliaksen työ painottuu perinteisiin oikeudenkäynteihin, on Elias hoitanut myös hallintoprosessuaalisia toimeksiantoja, kuten suullisia käsittelyjä hallinto-oikeuksissa. Lisäksi Elias on toiminut yhtiökokouksissa niin puheenjohtajan kuin avustajan rooleissa.

Elias on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

010 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Opinnot

OTM, Valtiotiet. yo.

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, rikosoikeus, lapsioikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Lakimies Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Ville on valmistunut oikeustieteiden maisteriksi Lapin yliopistosta alkuvuonna 2019, jonka lisäksi hän on myös suorittanut laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon.

Ville on työskennellyt aikaisemmin tarkastajana Helsingin kaupungilla sekä maanrakennusalalla. Yrityksemme palvelukseen Ville siirtyi vuonna 2015.

Villellä on kokemusta esimerkiksi asuntokaupan virheitä koskevien toimeksiantojen hoitamisesta, perhe- ja jäämistöoikeudellisista toimeksiannoista sekä työsuhderiitojen ja velkomusasioiden hoitamisesta.

Yhteystiedot

010 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Opinnot

OTM, LKV, LVV

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus, rikosoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Nico on suorittanut Bachelor of Laws with Honours -tutkinnon Iso-Britanniassa sijaitsevassa Kentin yliopistossa vuonna 2015. Tällä hetkellä Nico viimeistelee oikeustieteen maisterin opintojaan Helsingin yliopistossa, jonka lisäksi hän on suorittanut asianajajatutkinnon. 

Nico on työskennellyt aikaisemmin muun muuassa oikeusaputoimistossa, yhdessä Suomen johtavista asianajotoimistoista ja EU:lla. Yrityksemme palvelukseen Nico siirtyi vuonna 2016. 

Nicolla on kokemusta niin kansallisista kuin kansainvälisistä toimeksiannoista, kuten yritysten transaktioista, sopimusten laatimisesta, due diligence -projekteista ja erilaisista juridisista käännöstöistä. Nicon työtehtävät painottuvat yhtiöoikeuteen ja riita-asioihin, joiden lisäksi hän hoitaa aktiivisesti esimerkiksi kiinteistöoikeudellisia toimeksiantoja.

Yhteystiedot

050 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Opinnot

ON

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, riidanratkaisu, eurooppaoikeus, kansainvälinen oikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, saksa

Lakimies Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Julius on maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jonka lisäksi hän suorittaa tutkintoa Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Kaupallisista opinnoista on ollut merkittävää hyötyä erilaisten juridisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Juliuksella on kokemusta toimeksiannoista juridiikan eri aloita, kuten riidanratkaisusta ja perintö-oikeudesta. Hallintoprosessin puolelta Juliuksella on kokemusta etenkin verovalituksista.

Yhteystiedot

010 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lakimies Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Lauri on erikoistunut riidanratkaisuun, yhtiöoikeuteen sekä tietosuoja-asioihin. Yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvien toimeksiantojen lisäksi Laurilla on vankka kokemus myös hallinto-oikeudellisista valitusasioista.

Yrityksemme palvelukseen Lauri siirtyi vuonna 2016. Aikaisemmin Lauri on työskennellyt muun muassa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa sekä luokanopettajana. Lauri on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä.

Yhteystiedot

010 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Opinnot

ON, tradenomi

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

Financing and Business Development

Financing and Business Development

Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

Insolvency

Insolvency

Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

Employment in Private or Public Sector

Employment in Private or Public Sector

Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

Damages

Damages

Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

Taxation

Taxation

A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

Family and Inheritance

Family and Inheritance

The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

Real Estate

Real Estate

Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

Dispute Resolution

Dispute Resolution

From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

Criminal Cases

Criminal Cases

Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

Lawyer Jukka Autio

Jukka Autio


Managing Partner
Attorney-at-Law

 

Contact

+358 10 583 5581, jukka.autio@autioassociates.com

Studies

LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), ABM

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Jouni Aarnio

Jouni Aarnio


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5582, jouni.aarnio@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Sports Law

Language skills

Finnish, English

Lawyer Elias Rauhala

Elias Rauhala


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5589, elias.rauhala@autioassociates.com

Studies

LLM

Expertise

Company Law, Contract law, Dispute Resolution, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English

Lawyer Ville Peurasuo

Ville Peurasuo


Associate
Licensed Legal Counsel

 

Contact

+358 10 583 5586, ville.peurasuo@autioassociates.com

Studies

LLM, LKV, LVV

Expertise

Company Law, Family and Inheritance Law, Employment Law, Criminal Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Nico Mesiäinen

Nico Mesiäinen


Associate Trainee

 

Contact

+358 50 591 1036, nico.mesiainen@autioassociates.com

Studies

LLB (HONS)

Expertise

Company Law, Contract Law, Dispute Resolution, EU Law, International Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, German

Lawyer Julius Autio

Julius Autio


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5585, julius.autio@autioassociates.com

Studies

Law and Business Student

Expertise

Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

Language skills

Finnish, Swedish, English, French

Lawyer Lauri Miikkulainen

Lauri Miikkulainen


Associate Trainee

 

Contact

+358 10 583 5583, lauri.miikkulainen@autioassociates.com

Studies

LLB, BBA

Expertise

Company Law, Dispute Resolution, Tort Law, Contract Law

Language skills

Finnish, English

Yhteydenotto / Palaute

Ota yhteyttä tai anna palautetta.